Contractual liability of a doctor in private practice for medical errors in Polish law

Autores/as

Palabras clave:

Contractual liability; medical errors

Resumen

The doctor's liability for medical (medical) errors is relatively broad in theory, and the patient is in a privileged position, because – if a contract is concluded – in practice he or she can claim damages under two liability regimes. By far the more common of these liability regimes is the ex delicto regime, which is only justifiable if it is assumed that in the ex contractu regime no redress for non-pecuniary damage is possible, which, as has been shown, isn’t justifiable. However, on the assumption that it is also possible to compensate for non-pecuniary damage in the case of a contract for medical services, the distribution of the burden of proof referred to above constitutes a significant facilitation in relation to the patient's claim under the tort regime.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

BANASZCZYK, Z., GRANECKI, P., O istocie należytej staranności, „Palestra” 2002, No. 7–8.

BĄCZYK-ROZWADOWSKA, K., in: BAGIŃSKA, E. (red.), System prawa medycznego. Tom 5. Odpowiedzialność prywatnoprawna, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.

CZACHÓRSKI, W., Prawo zobowiązań w zarysie, Ed. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

DOMAŃSKI, G., Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim, Studia Cywilistyczne 1972, Vol. XX.

DROZDOWSKA, U., Problematyka podstaw odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia, „Radca Prawny” 2002, No. 3.

DYBOWSKI, T., PYRZYŃSKA, A., in: ŁĘTOWSKA, E. (ed.), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

GARLICKI, S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Ed. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.

GAWLIK, Z., in: KIDYBA, A. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Ed. LexisNexis, Warszawa 2014.

GOŁACZYŃSKI, J., in: KATNER, W.J. Katner (ed.), System prawa prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023.

GUTOWSKI, M., in: GUTOWSKI, M. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Art. 353-626, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022.

JASTRZĘBSKI, J., Glosa do wyroku SN z 17 grudnia 2004 r., II CK 300/04, „Przegląd Sądowy” 2006, No. 9.

KOCH, A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności w prawie cywilnym, Ed. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1975.

KRAJEWSKI, M., Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego ujęcia), „Państwo i Prawo” 2000, No. 8.

KRYLA-CUDNA, K., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

LASKORZYŃSKI, P., KOWALCZYK, Ł., Zobowiązania starannego działania i rezultatu – dyskusja, „Radca Prawny” 2003, No. 6.

MACHOWSKA, A., Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania i jej doniosłość dla określenia odpowiedzialności kontraktowej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, No. 3.

MACHNIKOWSKI, P., in: GNIEWEK, E., MACHNIKOWSKI, P. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.

MAREK, Z., Błąd medyczny odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Ed. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.

MASŁOWSKI, Z., in: RESICH, Z., Kodeks cywilny. Komentarz, Ed. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, Vol. II.

NESTEROWICZ, M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 21.2.2006 r., I ACa 69/06, „Prawo i Medycyna” 2007, No. 4.

NESTEROWICZ, M., Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Ed. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1972.

NESTEROWICZ, M., Podstawy prawne zabiegów lekarskich w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Palestra” 1976, No. 1.

NESTEROWICZ, M., Prawo medyczne, Ed. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2019.

NOWAKOWSKI, Z.K., Zobowiązania rezultatu i starannego działania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1959, No. 2.

OGIEGŁO, L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989.

PAJOR, T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Ed. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.

POPIOŁEK, W., in: PIETRZYKOWSKI, K. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Art. 450-1088, Warszawa 2015 and 2021.

REZLER, J., Naprawienie szkody wynikłej ze spowodowania uszczerbku na ciele i zdrowiu (według prawa cywilnego), Ed. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968.

ROGERS, W.V.H., Winfield & Jolowicz on Tort, Ed. Sweet & Maxwell, London 1989.

ROMANOWSKI, M., Zobowiązania rezultatu i starannego działania, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, No. 2.

SAFJAN, M., Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu, in: PYZIAK-SZAFNICKA, M. (ed.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Ed. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.

SOBOLEWSKI, P., in: OSAJDA, K. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2023.

SOŚNIAK, M., Błąd rozpoznania jako podstawa odpowiedzialności lekarza, „Prace Prawnicze Uniwersytetu Śląskiego” Vol. II, Katowice 1971.

SOŚNIAK, M., Cywilna odpowiedzialność lekarza, Ed. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.

SZANCIŁO, T., in: ZAŁUCKI, M. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023.

SZPUNAR, A., Glosa do wyroku SN z 24 lutego 1961 r., 2 CR 1036/59, OSPiKA 1962, No. 7-8, item 194.

SZPUNAR, A., Odpowiedzialność cywilna. Komentarz w formie glos, Ed. Wydawnictwo Prawnicze „Lex”, Sopot 1997.

SZPUNAR, A., Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Ed. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

TRZASKOWSKI, R., Zadośćuczynienie za krzywdę związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, „Przegląd Sądowy” 2006, No. 5.

WIŚNIEWSKI, T., in: GUDOWSKI, J. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3. Zobowiązania. Część ogólna, Ed. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

ZAGROBELNY, K., w: GNIEWEK, E., MACHNIKOWSKI, P. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.

ZOLL, F., in: OLEJNICZAK, A. (ed.), System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, Ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Descargas

Publicado

22-12-2023

Cómo citar

Szancilo, T. (2023) «Contractual liability of a doctor in private practice for medical errors in Polish law», Cadernos de Dereito Actual, (22), pp. 91–105. Disponible en: https://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/988 (Accedido: 23 julio 2024).