Disputes related to the company's relationship in arbitration proceedings in the light of the amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019

Karol Ryszkowski

Resumen


On September 8th 2019, the amendment to the arbitration proceedings regarding four provisions entered into force, so the 2019 reform of the Polish Code of Civil Procedure did not bypass the arbitration. These changes were introduced by the Act of July 31st 2019 on the amendment of certain acts to reduce regulatory burdens. This amendment has removed the criterion of the amicable settlement to all disputes about property rights and, also exaggerated the arbitrability to shareholder disputes. This amendment also has removed another practical problem, i.e. bounding by an arbitration clause of the company's bodies and their members, which before the amendment to the article 1163 of the Polish Code of Civil Procedure did not result directly from the provision. This amendment, apart from many positive aspects, has not solved all practical aspects of company law disputes.


Texto completo:

PDF (English)

Referencias


”Planned amendments in the Polish Code of Civil Procedure – crucial changes for entrepreneurs”, https://www.kg-legal.eu/info/cross-border-cases/planned-amendments-in-the-polish-code-of-civil-procedure-crucial-changes-for-entrepreneurs/, 17.07.2020,

”Zalety arbitrażu”, https://msa.pl/pl/sad-arbitrazowy/zalety-arbitrazu.html, 21.07.2020,

BIELARCZYK, P., ”Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego”, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” 2005, No.22,

BŁASZCZAK, Ł., ” Umowa dowodowa jako przykład nowej instytucji w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 4589 k.p.c.)”, ”Palestra” No.11–12/2019,

BŁASZCZAK, Ł. LUDWIK, M., Sądownictwo Polubowne (Arbitraż), Warszawa, 2007,

BUDNIAK, A., ”Forma zapisu na sąd polubowny w świetle polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego - zagadnienia prawnoporównawcze", ”ADR. Arbitraż i Mediacja” 2009, No.4(8),

CHRAPOŃSKI, D., ”Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych – zarys regulacji”, ”Palestra” No.11–12/2019,

DMOCHOWSKA, M., ”Rozpatrywanie sporów korporacyjnych w spółkach kapitałowych przez sądy polubowne”, Prace laureatów konkursu im. prof. Jerzego Jakubowskiego. Edycja Trzecia, Warszawa 2007,

ERECIŃSKI, T. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tom 5, Warszawa, 2009,

ERECIŃSKI, T., ”Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC)”, (ed.) NOWACZYK, P., PIECKOWSKI, S., POCZOBUT, J., SZUMAŃSKI, A., TYNEL, A. (ed.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008,

FALKIEWICZ, K., KWAŚNICKI, R. L., ”Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego”, ”Przegląd Prawa Handlowego”, 2005, No.11,

FIK, P., ”Rozdział XVI. Postępowanie uproszczone po nowelizacji z 4.7.2019 r.”, FLAGA-GIERUSZYŃSKA, K., FLEJSZAR, F., MALCZYK, M., (ed.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa 2020,

FLEJSZAR, F., Rozdział XV. ”Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze po nowelizacji z 4.7.2019 r. – wybrane zagadnienia”, FLAGA-GIERUSZYŃSKA, K., FLEJSZAR, F., MALCZYK, M., (ed.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa 2020,

FURTEK, M., ”Furtek: Zmiany w procedurze cywilnej impulsem do umocnienia polskiego arbitrażu”, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/arbitraz-zmiany-w-procedurze-cywilnej-zwieksza-popularnosc-sadow,467718.html, 24.12.2019,

GOETTEL, M., BIERANOWSKI, A., BOGDALSKI, P., Prawo cywilne. Zarys wykładu, GOETTEL, M., (ed.) Warszawa 2009,

GUTOWSKI, M., KARDAS. P., ”O nowym modelu polskiej procedury cywilnej – uwagi wprowadzające do „Palestry” 11–12/2019 poświęconej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego”, ”Palestra” No.11–12/2019,

KOCUR, M., ”Kłopotliwe zaskarżanie uchwał”, ”Rzeczpospolita” from 04.06.2005,

KRAWCZYK, I., ”Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT”, ”Przegląd Podatkowy” 2004, No.12,

MENDREK, A., ”Rozdział V. Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.”, FLAGA-GIERUSZYŃSKA, K., FLEJSZAR, F., MALCZYK, M., (ed.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa 2020,

MENDREK, A., ”Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r.”, ”Palestra” No.11–12/2019,

MOREK, R., ”Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, Case Law Section”, ”Biuletyn Arbitrażowy” 2009, No.11,

ROMANOWSKI, M., ”Podział praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe”, ”Państwo i Prawo” 2006, No. 3,

RYLSKI P., ”O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności”, ”Palestra” No.11–12/2019,

RYSZKOWSKI, K., “Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems”, “Cadernos de Dereito Actual”, No 12 (2019), http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427/241,

RYSZKOWSKI, K., ”Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2011, No.3(15),

RYSZKOWSKI, K., ”Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim”, ”Przegląd Prawa Handlowego”, 2014, No.3,

RYSZKOWSKI, K., ”Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2013, No.1(21),

RYSZKOWSKI, K., Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019,

RYSZKOWSKI, K., ”Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2011, No.1(13),

RYSZKOWSKI, K., “Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH”, PINIOR, P., RELIDZYŃSKI, P., WYRZYKOWSKI, W., ZIELIŃSKA, E., ŻABA, M. (ed.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa, 2019,

RYSZKOWSKI, K., ”Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim”, ÌZAROVA, Ì., FLEJSZAR, R., HANIK-POSPOLÌTAK R. (ed.), Maloznačnìspori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìdvirìšennâ / - Kijów: VD "Dakor", 2018,

RYSZKOWSKI, K., ”Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja” 2020, No.2(50),

RYSZKOWSKI, K., “The public policy clause as the general clause in commercial arbitration in the Polish law in the context of the principles of social coexistence”, “Cadernos de Dereito Actual”, No 13 (2020), http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/issue/view/13/showToc, 22.06.2020,

RYSZKOWSKI, K., ”Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego” = ”Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems”, ”Roczniki Nauk Prawnych” V. 30, No 1 (2020), https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506/12458. 09.07.2020,

RYSZKOWSKI, K., ”The relationship between economic conditions and liberty in Poland on the background of other European legal systems” , ZAMBAM, N., J., KUJAWA, H., A., Estudos Sobre Amartya Sen, Volume 6,

RYSZKOWSKI, K., PROKOCKI, P., ”Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego”, http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/losy-prawa-rzymskiego-na-wschodzie-od-smierci-justyniana-wielkiego-do-upadku-cesarstwa-bizantyjskiego.html, 24.6.2013,

STRUMIŁŁO, T., ”Zasady postępowania arbitrażowego”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2009, No.3(7),

SULIŃSKI, G., ”Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygnięcie sądu polubownego”, ”Przegląd Prawa Handlowego” 2005, No 12,

SZUMAŃSKI, A., ”Czy jest w Polsce kryzys arbitrażu handlowego?”, ”Monitor Prawniczy” 2019, No.2,

SZUMAŃSKI, A., ”Sąd polubowny a ugoda sądowa”, ”Glosa” 2010, No 1,

SZUMAŃSKI, A., ”Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny w sporze ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporu powstałego na tle rozporządzenia prawami udziałowymi”, NOWACZYK P., PIECKOWSKI S., POCZOBUT J., SZUMAŃSKI A., TYNEL A. (ed.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008,

SZUMAŃSKI, A., ”Zapis na sąd polubowny w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej”, CZAPLIŃSKI, W., (ed.) Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006,

SZUMAŃSKI, A., ”Zdatność arbitrażowa ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych – Konferencja w Sądzie Arbitrażowym przy KIG 15 grudnia 2009 roku”¸ ”Biuletyn Arbitrażowy” 2010, No.2(14),

TOMASZEK, A., ”Nowe powinności adwokackie po nowelizacji procedury cywilnej”, ”Palestra” No.11–12/2019,

TUJAKOWSKA, A., OLECHOWSKI, M., ”Zmiany w kpc: nowe przepisy w sprawie arbitrażu”, https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/309099972-Zmiany-w-kpc-nowe-przepisy-w-sprawie-arbitrazu.html, 18.12.2019,

ULIASZ, R., ”Zdolność arbitrażowa sporów wynikłych z zaskarżenia uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 22-23 września 2006 roku”, ”Ius et Administratio, Zeszyt specjalny” 2006.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2020 Cadernos de Dereito Actual

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.


 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí